Fortiwifi, ขาย Fortiwifi , ราคา Fortiwifi , เช็คราคา Fortiwifi , ตัวแทนจำหน่าย FortiwifiFortiwifi , ขาย Fortiwifi , จำหน่าย Fortiwifi , ราคา Fortiwifi , เช็คราคา Fortiwifi , ตัวแทนจำหน่าย Fortiwifi

  หลายท่านคงพอจะเคยได้ยิน Product อย่างเช่น FortiGate หรือ FortiAnalyzer กันมาบ้างแล้ว บางท่านคิดว่า FortiGate เป็นชื่อ Brand สินค้าเลย ซึ่งนั่นผิดนะครับ !! ทั้ง FortiGate และ Fortianalyzer เอง ต่างก็อยู่ภายใต้แบรนด์สินค้าเดียวกันที่ชื่อว่า “Fortinet” ซึ่ง Fortinet คือ บริษัทชั้นนำทางด้าน Network & Security ยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกในขณะนี้ ประกอบไปด้วย Product อีกหลายตัว อาทิ FortiGate, FortiWifi, FortiAnalyzer, FortiCloud, FortiWeb, FortiMail, FortiSwitch, FortiADC, FortiCache, FortiManager ฯลฯ

 

P/N Vendor Description
ราคา
FortiWiFi 30E    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     24,264.00
FWF-30E-BDL FortiWiFi 30E Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     33,408.00
FWF-30E-BDL FortiWiFi 30E Bundle
FC-10-00038-900-02-12 1 Yr 1st time Bundle FWF30E
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     41,532.00
FWF-30E-BDL FortiWiFi 30E Bundle
FC-10-00038-900-02-24 2 Yr 1st time Bundle FWF30E
3Yr Local P&E Support for Small Model
FortiWiFi 50E NEW*    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     30,060.00
FWF-50E-BDL FortiWiFi 50E Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     44,304.00
FWF-50E-BDL FortiWiFi 50E Bundle
FC-10-00055-900-02-12 1 Yr 1st time Bundle FWF50E
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     55,464.00
FWF-50E-BDL FortiWiFi 50E Bundle
FC-10-00055-900-02-24 2 Yr 1st time Bundle FWF50E
3Yr Local P&E Support for Small Model
FortiWiFi 51E NEW*    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     41,868.00
FWF-51E-BDL FortiWiFi 51E Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     58,248.00
FWF-51E-BDL FortiWiFi 51E Bundle
FC-10-00056-900-02-12 1 Yr 1st time Bundle FWF51E
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     72,720.00
FWF-51E-BDL FortiWiFi 51E Bundle
FC-10-00056-900-02-24 2 Yr 1st time Bundle FWF51E
3Yr Local P&E Support for Small Model
FortiWiFi 60D    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     31,404.00
FWF-60D-BDL  FortiWifi 60D Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     43,920.00
FWF-60D-BDL  FortiWifi 60D Bundle
FC-10-0061D-900-02-12 1 Yr 1st time Bundle FWF60D
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     55,080.00
FWF-60D-BDL  FortiWifi 60D Bundle
FC-10-0061D-900-02-24 2 Yr 1st time Bundle FWF60D
3Yr Local P&E Support for Small Model
FortiWiFi 90D    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     51,432.00
FWF-90D-BDL FortiWiFi-90D Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย     69,984.00
FWF-90D-BDL FortiWiFi-90D Bundle
FC-10-00091-900-02-12 1Yr 1st time Bundle FWF90D
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย   86,364.00
FWF-90D-BDL FortiWiFi-90D Bundle
FC-10-00091-900-02-24 2Yr 1st time Bundle FWF90D
3Yr Local P&E Support for Small Model
FortiWiFi 92D    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย   63,096.00
FWF-92D-BDL FortiWiFi-92D Box Bundle
1Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 2 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย   85,320.00
FWF-92D-BDL FortiWiFi-92D Box Bundle
FC-10-00093-900-02-12 1Yr 1st time Bundle FWF92D
2Yr Local P&E Support for Small Model
ราคาพร้อม MA 3 ปี    
ชุดนี้ประกอบไปด้วย   104,892.00
FWF-92D-BDL FortiWiFi-92D Box Bundle
FC-10-00093-900-02-24 2Yr 1st time Bundle FWF92D
3Yr Local P&E Support for Small Model

 

Fortiwifi , ขาย Fortiwifi , จำหน่าย Fortiwifi , ราคา Fortiwifi , เช็คราคา Fortiwifi , ตัวแทนจำหน่าย